Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

Medobčinsko društvo splepih in slabovidnih Murska Sobota

Pravilnik o tehničnih pripomočkih ZIMI

OBVESTILO O PRIPADAJOČIH TEHNIČNIH PRIPOMOČKIH IZ PRAVILNIKA O TEHNIČNIH PRIPOMOČKIH

Na podlagi Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) je bil 3.10.2014 v Uradnem listu RS št. 71 objavljen PRAVILNIK o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila, ki podrobneje opredeljuje kateri pripomočki pripadajo posameznim invalidom in pod kakšnimi pogoji.

Pravico do tehničnih pripomočkov po tem pravilniku lahko uveljavljajo osebe, če:

-            so državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali tujci, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,

-            imajo 2., 3., 4. ali 5. kategorijo slepote ali slabovidnosti po definiciji slepote in slabovidnosti

-            imajo kot gluhoslepe osebe 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorijo slepote ali slabovidnosti po definiciji slepote in slabovidnosti in najmanj 50-odstotno izgubo sluha po Fowlerju.

 

Pogoj za uveljavitev pravice je, da bodo sposobni tehnični pripomoček samostojno osebno uporabljati v skladu s posebnimi pogoji, ki so za posamezni tehnični pripomoček določeni v listi tehničnih pripomočkov.

 

Pripomočki po tem pravilniku so  v skladu z 20. členom ZIMI sofinancirani v višini 85 odstotkov, 15 odstotkov pa prispeva uporabnik sam, razen tisti, ki prejemajo denarno socialno pomoč in tisti, ki jim je priznan status po predpisih, ki urejajo družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb.

Za pridobitev pripomočkov se je potrebno zglasiti na katerikoli Upravni enoti, ki vam izda tako imenovano vrednotnico oziroma dokument s katerim lahko pripomoček dvignete pri dobavitelju.

Pri obisku Upravne enote morate imeti naslednje dokumente, ki jih je potrebno predložiti pri vlogi za uveljavljanje tehničnega pripomočka, ki mora vsebovati:

-            ime in priimek vlagatelja, EMŠO, naslov prebivališča – (nujno predložiti veljaven osebni dokument)

-            naziv pripomočka, ki ga želi vlagatelj uveljaviti (pridobite iz seznama pripomočkov, ki je v nadaljevanju tega dokumenta)

-            izvid zdravnika okulista ali otorinolaringologa, ali obeh za gluhoslepe,( za naše člane pride v poštev izvid okulista iz katerega je OBVEZNO razvidno za katero kategorija slepote ali slbovidnosti po mednarodni klasifikaciji gre – to je 2,3,4 ali 5 stopnja- izvid na katerem je razviden samo odstotek izgube vida NE pride v poštev)

-            navedbo o priznanem statusu invalida po zakonu, ki urejajo družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb, če vlagatelj status ima, -potrdilo izdaja pristojni Center za socialno delo in v tem primeru je pripomoček financiran 100 odstotno

-            navedbo o prejemanju denarne socialne pomoči, če jo ob vložitvi vloge prejema - potrdilo izdaja pristojni Center za socialno delo in v tem primeru je pripomoček financiran 100 odstotno

-            datum vložitve in podpis vlagatelja ali zakonitega zastopnika,

-            posebna dokazila, ki so pogoj za uveljavitev tehničnega pripomočka, če to izhaja iz liste tehničnih pripomočkov.

 

Upravna enota lahko odloči o pravici do več tehničnih pripomočkov istega vlagatelja z eno odločbo.

Slepi in slabovidni so upravičeni do naslednjih pripomočkov ( podrobnejšo razlago in pogoje za pridobitev za posamezni pripomoček pa si OBVEZNO poglejte v prilogi):

-            govoreči kalkulator  s šifro TP-0015

-            indikator svetlobe s šifro TP-0016

-            prenosna elektronska lupa s šifro TP-0017

-            sinteza slovenskega govora s šifro TP-0018

-            ura za slepe osebe s šifro TP-0019

-            ura za slabovidne osebe s šifro TP-0020

-            govoreči diktafon s šifro TP-0021

-            govoreča osebna tehtnica s šifro TP-0022

-            govoreča kuhinjska tehtnica s šifro TP-0023

Upravičenec lahko izbira med enim od naslednjih pripomočkov TP-0028 ali TP-0029 ali TP-0030

-            mobilni telefon s šifro TP- 28

-            tablični računalnik s šifro TP-29

-            prenosni osebni računalnik s šifro TP-30

Od 1.1.2016 pa bo omogočena nabava  tudi naslednjih pripomočkov:

-            programski vmesnik za uporabo osebnega računalnika za slepe osebe s šifro TP-0024

-            nadgradnja programskega vmesnika za uporabo osebnega računalnika za slepe osebe s šifro TP-0025

-            programski vmesnik za osebni računalnik za povečavo in branje s šifro TP-0026

-            nadgradnja programskega vmesnika za osebni računalnik za povečavo in branje s šifro TP-0027

 

Poleg zgoraj naštetih pripomočkov so v pravilniku tudi pripomočki, ki pripadajo gluhoslepim osebam in sicer:

Upravičenec lahko izbira med TP-0009 ali TP-0010

-            svetlobni/zvočni indikator – budilka s šifro TP- 0009

-            vibracijska ura budilka s šifro TP-0010

-            govoreča zapestna ura z vibratorjem s šifro TP-0012

-            prenosna tipkovnica s šifro TP-0013

-            magnetna tabla z izbočenimi črkami s šifro TP-0014

 

Prosimo, da si v prilogi, ki je nadaljevanje dokumenta obvezno pogledate podrobnejšo razlago za pridobitev posameznega pripomočka, dobo po kateri imate pravico do novega pripomočka ter do katere višine se posamezni pripomoček sofinancira.

Naj ob tem povemo, da je možno dobiti tudi dražje pripomočke, vendar mora upravičenec v tem primeru poleg 15 odstotkov cene sam pokriti tudi razliko oz. višino stroška, ki presega določeno ceno za posamezni pripomoček.

 

Zveza društev slepih in slabovidnih bo od v prilogi navedenih pripomočkov zagotavljala

slovensko govoreče in brajeve ure za slepe, ure z večjimi številkami za slabovidne,

slovensko govoreče osebne in kuhinjske tehtnice, indikatorje svetlobe, govoreči diktafon.

 

Zveza bo za zagotavljanje IKT pripomočkov poskušala skleniti dogovor z dobavitelji te

opreme, v nasprotnem pa si jo bo možno nabaviti v trgovinah, kjer take naprave prodajajo.

 

Programske vmesnike si lahko od 1.1.2016 nabavite pri uradnih zastopnikih:

Diopta, Aljaževa 30, Ljubljana (zastopnik za Supernovo)

Urbit, Klopčičeva 2, Ljubljana (zastopnik za Jaws in ZoomText)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGA s podrobnejšo razlago za pridobitev posameznega pripomočka

 

-            govoreči kalkulator  s šifro TP-0015 pripada na 10 let  učencem od desetega leta starosti naprej oziroma tistim, ki imajo status dijaka ali študenta 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti v višini 450,00 EUR

-            indikator svetlobe s šifro TP-0016 pripada na 5 let vsem, ki imajo 3., 4. ali 5. kategorijo slepote in slabovidnosti ali gluhoslepim, ki imajo hkratno kombinirano izgubo sluha in vida, in sicer najmanj 50- odstotna izguba sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti in so stari nad 7 let v višini 40,00 EUR

-            prenosna elektronska lupa s šifro TP-0017 pripada na 7 let vsem, ki imajo 3. ali 4. kategorijo slepote in slabovidnosti ali gluhoslepim, ki imajo hkratno kombinirano izgubo sluha in vida, in sicer najmanj 50- odstotna izguba sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti v višini 450,00 EUR

-            sinteza slovenskega govora s šifro TP-0018 pripada na 2 leti vsem, ki imajo 3., 4. ali 5. kategorijo slepote in slabovidnosti in so stari nad 7 let v višini  100,00 EUR

-            ura za slepe osebe s šifro TP-0019 pripada na 10 let vsem, ki imajo 3., 4. ali 5. kategorijo slepote in slabovidnosti in so stari nad 6 let v višini  100,00 EUR

-            ura za slabovidne osebe s šifro TP-0020 pripada na 10 let vsem, ki imajo 2. ali 3. kategorijo slepote in slabovidnosti in so stari nad 6 let v višini  50,00 EUR

-            govoreči diktafon s šifro TP-0021 pripada na 5 let vsem, ki imajo 4. ali 5. kategorijo slepote in slabovidnosti v višini  150,00 EUR

-            govoreča osebna tehtnica s šifro TP-0022 pripada na 10 let vsem, ki imajo 4. ali 5. kategorijo slepote in slabovidnosti v višini 100,00 EUR

-            govoreča kuhinjska tehtnica s šifro TP-0023 pripada na 10 let vsem, ki imajo 4. ali 5. kategorijo slepote in slabovidnosti v višini 100,00 EUR

-            programski vmesnik za uporabo osebnega računalnika za slepe osebe (sem spadajo programi kot so Jaws, Cobra, Supernova, ZoomText itd) s šifro TP-0024 od 1.1. 2016 pripada na 10 let vsem, ki imajo 4. ali 5. kategorijo slepote in slabovidnosti; hkratna kombinirana izguba sluha in vida, in sicer najmanj 50- odstotna izguba sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti; potrdilo o usposobljenosti za uporabo pripomočka (za slepe in slabovidne osebe izda potrdilo Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije; za gluhoslepe osebe pa potrdilo Društva gluhoslepih Slovenije DLAN – ta potrdila so osnova za izdajo mnenja, ki ga na osnovi zakona ZIMI izda izvedenec in šele po izdaji pozitivnega mnenja lahko Upravna enota napiše vrednotnico za plačilo tehničnega pripomočka) v višini 950,00 EUR

-            nadgradnja programskega vmesnika za uporabo osebnega računalnika za slepe osebe (sem spadajo nadgradnje programov kot so Jaws, Cobra, Supernova itd) s šifro TP-0025 od 1.1. 2016 pripada na 3 leta vsem, ki imajo 4. ali 5. kategorijo slepote in slabovidnosti; hkratna kombinirana izguba sluha in vida, in sicer najmanj 50- odstotna izguba sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti; potrdilo o usposobljenosti za uporabo pripomočka (za slepe in slabovidne osebe izda potrdilo Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije; za gluhoslepe osebe pa potrdilo Društva gluhoslepih Slovenije DLAN) v višini 250,00 EUR

-            programski vmesnik za osebni računalnik za povečavo in branje (sem spadajo programi kot so ZoomText, Supernova itd) s šifro TP-0026 od 1.1. 2016 pripada na 10 let vsem, ki imajo 3. ali 4. kategorija slepote in slabovidnosti, hkratna kombinirana izguba sluha in vida, in sicer najmanj 80- odstotna izguba sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti; potrdilo o usposobljenosti za uporabo pripomočka (za slepe in slabovidne osebe potrdilo  izda Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije; za gluhoslepe osebe pa potrdilo Društva gluhoslepih Slovenije DLAN)  – ta potrdila so osnova za izdajo mnenja, ki ga na osnovi zakona ZIMI izda izvedenec in šele po izdaji pozitivnega mnenja lahko Upravna enota napiše vrednotnico za plačilo tehničnega pripomočka - Upravičenec s 4. kategorijo slepote ali gluhoslepa oseba lahko izbere TP-0024 ali TP- 0026.) v višini 550,00 EUR-

-            nadgradnja programskega vmesnika za osebni računalnik za povečavo in branje (sem spadajo programi kot so ZoomText, Supernova itd) s šifro TP-0027 od 1.1. 2016 pripada na 3 let vsem, ki imajo 3. ali 4. kategorija slepote in slabovidnosti, hkratna kombinirana izguba sluha in vida, in sicer najmanj 80- odstotna izguba sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti; potrdilo o usposobljenosti za uporabo pripomočka (za slepe in slabovidne osebe potrdilo  izda Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije; za gluhoslepe osebe pa potrdilo Društva gluhoslepih Slovenije DLAN)  - Upravičenec s 4. kategorijo slepote ali gluhoslepa oseba lahko izbere TP-0024 ali TP- 0026.) v višini 250,00 EUR

-            mobilni telefon s šifro TP- 28 pripada na 5 let vsem, ki imajo 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti; hkratna kombinirana izguba sluha in vida, in sicer najmanj 50- odstotna izguba sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti, starost najmanj sedem let; potrdilo o usposobljenosti za uporabo pripomočka ( za slepe in slabovidne osebe potrdilo izda Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije; za gluhoslepe osebe pa potrdilo Društva gluhoslepih Slovenije DLAN). v višini 320 EUR -Upravičenec lahko izbira med TP-0028 ali TP-0029 ali TP-0030

-            tablični računalnik s šifro TP-29 pripada na 5 let vsem, ki imajo 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti; hkratna kombinirana izguba sluha in vida, in sicer najmanj 50- odstotna izguba sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti, starost najmanj sedem let; potrdilo o usposobljenosti za uporabo pripomočka ( za slepe in slabovidne osebe potrdilo izda Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije; za gluhoslepe osebe pa potrdilo Društva gluhoslepih Slovenije DLAN). v višini 320 EUR -Upravičenec lahko izbira med TP-0028 ali TP-0029 ali TP-0030

-            prenosni osebni računalnik s šifro TP-30 pripada na 5 let vsem, ki imajo 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti; hkratna kombinirana izguba sluha in vida, in sicer najmanj 50- odstotna izguba sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti, starost najmanj sedem let; potrdilo o usposobljenosti za uporabo pripomočka ( za slepe in slabovidne osebe potrdilo izda Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije; za gluhoslepe osebe pa potrdilo Društva gluhoslepih Slovenije DLAN). v višini 320 EUR -Upravičenec lahko izbira med TP-0028 ali TP-0029 ali TP-0030.

 

 

 

Poleg zgoraj naštetih pripomočkov so v pravilniku tudi pripomočki, ki pripadajo gluhoslepim osebam in sicer:

 

 - svetlobni/zvočni indikator – budilka s šifro TP- 0009 pripada na 10 let gluhoslepim,  ki imajo hkratno kombinirano izgubo sluha in vida, in sicer najmanj 50- odstotna izguba sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnost; starost najmanj sedem let, v višini 105 EUR - Upravičenec lahko izbira med TP-0009 ali TP-0010.

- vibracijska ura budilka s šifro TP-0010 pripada na 10 let gluhoslepim ki imajo hkratno kombinirano izgubo sluha in vida, in sicer najmanj 50- odstotna izguba sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnost; starost najmanj sedem let. v višini 50 EUR - Upravičenec lahko izbira med TP-0009 ali TP-0010.

- govoreča zapestna ura z vibratorjem s šifro TP-0012 pripada na 10 let gluhoslepim ki imajo hkratno kombinirano izgubo sluha in vida, in sicer najmanj 50- odstotna izguba sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnost  v višini 75 EUR

- prenosna tipkovnica s šifro TP-0013 pripada na 10 let gluhoslepim ki imajo hkratno kombinirano izgubo sluha in vida, in sicer najmanj 50- odstotna izguba sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnost; starost najmanj sedem let. v višini 120 EUR

- magnetna tabla z izbočenimi črkami s šifro TP-0014 pripada na 10 let gluhoslepim ki imajo hkratno kombinirano izgubo sluha in vida, in sicer najmanj 50- odstotna izguba sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnost  v višini 60 EUR

Za podrobnejša pojasnila se obrnite na društvo Dlan.